4347_22-SINGULARE CTVM S.A. 0622_RA_V3 | Singulare